VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DIGITOO

Obecná ustanovení 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydává společnost Digitoo s.r.o., se sídlem Pernerova 697/35, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 08494584, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 319199 (dále jen „Digitoo“ nebo „my“).

 2. Digitoo je společností zabývající se digitalizací účetního procesu a tyto Podmínky vydává za účelem upravení smluvních vztahů mezi námi a Vámi (dále jen „Uživatel“ nebo „Vy“) jako uživateli webových stránek [https://www.digitoo.ai/] (dále jen „Web“) a/nebo našich služeb (dále jen „Služby“), případně vedoucích k užívání aplikace Digitoo App (dále jen „Aplikace“). 

 3. „Službami“ se rozumí zejména služba extrakce (vytěžování) dat z nahraných či jinak poskytnutých faktur a jejich export do požadovaného formátu, popřípadě další propojení s jinou aplikací či systémem. 

 4. „Aplikací“ se rozumí aplikace Digitoo App – cloudové řešení, které za pomoci umělé inteligence vyčítá údaje z faktur bez šablon a nastavování.

 5. Užívání našeho Webu a Služeb podléhá těmto Podmínkám. S těmito Podmínkami souhlasíte a zavazujete se jimi řídit, a to, jestliže dojde k užívání (byť dočasnému za účelem vyzkoušení) našeho Webu a/nebo Služeb (např. zadáním Vašeho e-mailu prostřednictvím našeho Webu, nahráním faktur apod.), založení uživatelského účtu a/nebo závaznému objednání, popř. dočasnému užívání Aplikace Uživatelem. Podmínky se vztahují na všechna plnění, která poskytujeme a řídí se jimi veškeré smluvní vztahy mezi námi a Vámi, pokud mezi námi nebude uzavřena samostatná smlouva o poskytování služeb systému Digitoo, jejíž ujednání mají v takovém případě přednost.

 6. Digitoo je oprávněna plnit závazky založené těmito Podmínkami prostřednictvím třetích osob a převést na tyto třetí osoby práva a povinnosti vyplývající z těchto závazků i bez Vašeho souhlasu. 

 7. Postoupení práv a povinností Uživatelů vzniklých ze vztahu založeného těmito Podmínkami není možné bez našeho předchozího písemného souhlasu. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových a/nebo jiných elektronických zpráv.

 8. Započtení jakýchkoliv pohledávek vzniklých ze smluvního vztahu založeného těmito Podmínkami se ze strany Uživatele nepřipouští. 

 9. Všechny nabídky Digitoo jsou nezávazné, pokud není v nabídce výslovně uvedeno jinak. Omyly jsou vyhrazeny. Nabídky se stávají závaznými až poté, co jsou objednávky Uživatelů ze strany Digitoo písemně potvrzeny. Dodání nebo poskytnutí Aplikace je rovnocenné písemnému potvrzení. Nabídky nesmějí být Uživatelem zpřístupněny třetím osobám.

 10. Pokud přistupujete ke Službám jménem svého zaměstnavatele, prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění souhlasit s těmito Podmínkami jeho jménem.

 11. S ohledem na používání Služeb nám musíte poskytnout: (i) pravdivé, přesné, aktuální, správné a úplné registrační údaje o sobě podle výzvy v registračním formuláři Služeb a (ii) udržovat a neprodleně aktualizovat své údaje, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Digitoo nepřebírá žádnou povinnost tyto informace ověřovat. Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, nebo pokud má Digitoo důvodné podezření, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, má Digitoo právo pozastavit nebo ukončit poskytování Služeb (nebo jakékoli jejich části). Digitoo může na základě vlastního uvážení odmítnout nabízet Služby jakékoli osobě.

Poskytování Služeb

 1. Souhlasíte s tím, že nebudete (a nepovolujete žádné třetí straně):

 2. nahrávat, posílat e-mailem nebo jiným způsobem přenášet jakékoli soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení;

 3. kopírovat, reprodukovat, měnit, upravovat nebo veřejně zobrazovat jakékoli informace zobrazené na Webu a/nebo výstupech Služeb nebo vytvářet odvozená díla z našich webových stránek, aplikace a / nebo výstupů Služeb, pokud by takové kroky představovaly porušení autorských práv nebo jinak porušily práva duševního vlastnictví Digitoo nebo jakékoli jiné třetí strany, s výjimkou předchozího písemného souhlasu Digitoo nebo příslušné třetí strany.

 4. upravovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo vytvářet jakákoli odvozená díla založená na Službách, s výjimkou případů, kdy vymáhání výše uvedených omezení je zakázáno platnými právními předpisy;

 5. umožňovat přístup ke Službám za účelem (i) vytváření konkurenčního produktu nebo služby nebo (ii) kopírování jakýchkoli myšlenek, funkcí, funkcí nebo grafiky Služeb;

 6. užívat práva duševního vlastnictví Digitoo ve svůj prospěch bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Ceny

 1. Platí ceny uvedené v příslušném platném ceníku Digitoo nebo v časově omezené nabídce, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak. 

Platební podmínky

 1. Objednávka učiněná Uživatelem a potvrzená Digitoo je závazná. 

 2. Odměna za úplatné poskytnutí Aplikace je hrazena Uživatelem jednorázově nebo za poplatek na měsíční, kvartální, roční nebo jiné bázi, kterou při objednávce Uživatel zvolí dle aktuálních podmínek, a to předem na bankovní účet Digitoo nebo připsáním na jiný k tomu určený účet, který Digitoo předem Uživateli oznámí.

 3. Částka, kterou má Uživatel uhradit, je vždy považována za řádně a včas uhrazenou až okamžikem jejího připsání na bankovní účet Digitoo nebo připsáním na jiný k tomu určený účet, který Digitoo předem Uživateli oznámí.

 4. Digitoo je plátcem daně z přidané hodnoty dle českých právních předpisů, a proto je k našim cenám vždy připočtena tato daň v zákonné výši.

 5. Je-li Uživatel s platbou v prodlení, je Digitoo až do obdržení platby oprávněna přerušit veškerá plnění a/nebo odstoupit od těchto Podmínek. 

 6. Digitoo bez výjimky neposkytuje jakékoliv refundace plnění a/nebo jeho části, které již bylo Digitoo Uživatelem poskytnuto.

Odpovědnost

 1. Za žádných okolností nebude Digitoo žádným způsobem odpovědná za jakýkoli obsah Uživatele, včetně, ale nejen, za jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití jakéhokoli obsahu zveřejněného, přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím Webu a/nebo Služeb.

 2. Digitoo neodpovídá za škody vzniklé na základě poruch (zejména v přenosu dat), prodlení, omylů, přerušení, softwarových chyb a chybných údajů, které se mohou vyskytnout v provozu Webu a/nebo Aplikace, pokud ke škodě nedošlo tak, že Digitoo smlouvu porušila úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

 3. Digitoo nepřebírá odpovědnost za chyby Aplikace. Digitoo zejména nepřebírá odpovědnost za to, že Aplikace nevyhovuje požadavkům a účelům Uživatelů, nebo že nespolupracuje s jinými programy. Odpovědnost za následky používání Aplikace a za zamýšlené a dosažené výsledky nese Uživatel. 

Podmínky užívání Aplikace

 1. Dodaná nebo poskytnutá Aplikace a/nebo výstupy Služeb jsou určeny pouze pro Uživatele a/nebo jeho zaměstnance či osoby v poměru obdobném pracovnímu. Uživatel a/nebo žádný z jeho zaměstnanců či osob v poměru obdobném pracovnímu nesmí Aplikaci a/nebo výstupy Služeb ani žádné informace o nich předat třetím osobám.

 2. Uživatel dále nesmí učinit nic, co by mohlo vést k neoprávněnému užití Aplikace a/nebo výstupů Služeb. Zejména není oprávněn obcházet, odstraňovat a/nebo omezovat jakékoliv mechanismy, jež slouží k ochraně práv Digitoo.

 3. Uživatel nese odpovědnost za své aktivity spojené s užíváním Webu, Aplikace a výstupů Služeb a zavazuje se, že nebude žádnou část využívat k aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky.

 4. V případě nedodržení ustanovení tohoto článku 6 ze strany Uživatele, si Digitoo vyhrazuje právo uplatnit vůči Uživateli nároky na náhradu škody, která Digitoo v této souvislosti vznikne.

Licence a autorské právo

 1. Web a výstupy Služeb jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími předpisy. Uživateli je poskytováno pouze právo užívání Webu a výstupů Služeb. Toto užívání zahrnuje používání Webu a výstupů Služeb v souladu s jejich smyslem a účelem. 

 2. Uživatel bere na vědomí, že výlučným nositelem všech práv, vztahujících se k Webu a výstupům Služeb je Digitoo. Při užívaní Webu a výstupů Služeb je Uživatel vždy povinen postupovat tak, aby neporušil žádná práva Digitoo a jednal v souladu s právním řádem České republiky, zejména pak s právními normami, týkajícími se autorského práva.

 3. Licencí ani těmito Podmínkami nepřevádí Digitoo na Uživatele žádná autorská práva. 

Důvěrnost informací

 1. Povinnost mlčenlivosti dle těchto Podmínek se nevztahuje na zpřístupnění Důvěrných informací:

 1. osobám činným ve prospěch Uživatele (např. advokátům, auditorům či jiným poradcům Uživatele), pokud je znalost takové Důvěrné informace potřebná pro plnění úkolů takové osoby v souvislosti s těmito Podmínkami; nebo

 2. pokud Digitoo ke zpřístupnění Důvěrné informace dala předem písemný souhlas; nebo

 3. v případě zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit spáchání trestného činu anebo jiné zákonem stanovené informační povinnosti; Uživatel je v takovém případě povinen označit poskytnuté informace jako obchodní tajemství a bez zbytečného odkladu vyrozumět o jejich poskytnutí Digitoo.

 1. Nedodržení článků 8.1 a 8.2 opravňuje Digitoo k uplatnění smluvní pokuty ve výši hodnoty poskytnutého plnění. Uhrazením smluvní pokuty dle tohoto odstavce není dotčeno právo Digitoo na náhradu škody ve výši přesahující výši uhrazené smluvní pokuty.

Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto Podmínky se řídí právem České republiky. Pro rozhodování souvisejících právních sporů mezi Digitoo a Uživateli jsou příslušné obecné soudy České republiky.

 2. Ukáže-li se některé ustanovení Podmínek jako neplatné, neúčinné, nebo nevymahatelné, takové ustanovení bude nahrazeno ustanovením, jehož smysl a účel se původnímu ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Podmínek. 

 3. Tyto Podmínky nahrazují všechny předchozí dohody a ujednání, ústní i písemné, mezi Digitoo a Uživateli týkající se předmětu těchto Podmínek. Pro vyloučení všech pochybností se tedy na veškeré smluvní vztahy Digitoo s Uživateli, kteří s Digitoo vstoupili do smluvního vztahu před nabytím účinnosti těchto Podmínek, uplatní tyto Podmínky, a to již od počátku jakéhokoliv smluvního vztahu Digitoo s Uživateli. S výše uvedeným Uživatel výslovně souhlasí. V případě, že bude mezi Digitoo a Uživatelem uzavřena samostatná smlouva o poskytování služeb systému Digitoo, mají její ujednání v takovém případě přednost.

 4. Změny a doplňky Podmínek je možné činit pouze v písemné formě, ledaže je v těchto Podmínkách upraven jiný způsob. V případě potřeby jsme oprávněni znění těchto Podmínek jednostranně měnit. Změnu Digitoo oznámí vždy alespoň 30 dnů před nabytím její účinnosti, a to zobrazením oznámení na Webu, v Aplikaci nebo prostřednictvím e-mailu Uživatele. Nebude-li Uživatel se změnou souhlasit, má právo od příslušného smluvního vztahu založeného těmito Podmínkami odstoupit, s účinností ke dni nabytí účinnosti oznámených změn, a to zrušením svého uživatelského účtu. Nezruší-li Uživatel svůj účet do data nabytí účinnosti změny, platí, že se změnou souhlasí. 

 5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 15.9.2021.

 6. Digitoo neodpovídá za žádné škody, újmy nebo ztráty vzniklé v důsledku jakýchkoli jednání nebo opomenutí Uživatele nebo jiných třetích stran v souvislosti s užíváním Webu, Služeb a/nebo Aplikace. Nezodpovídáme ani za škody, škody nebo ztráty vzniklé v důsledku vašich jednání nebo opomenutí, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami.

 7. Nejste oprávněni započítat žádné z vašich nároků proti některým z nároků Digitoo, ani nejste oprávněni zadržovat jakýmkoli způsobem platby určené pro Digitoo bez ohledu na povahu a účel těchto plateb. Digitoo je oprávněna započíst jakékoli své nároky proti jakýmkoli vašim nárokům.

 8. Vaše práva a/nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek mohou být převedeny (postoupeny) na třetí osoby pouze s předchozím písemným souhlasem Digitoo. Tímto udělujete Digitoo svůj souhlas s postoupením všech práv a/nebo povinností vyplývajících z těchto Podmínek třetím stranám.

 9. Ustanovení těchto Podmínek jsou oddělitelná, a pokud je jakákoli jejich část považována za neplatnou, nezákonnou, neúčinnou nebo nevynutitelnou, v žádném ohledu to neovlivní platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Podmínek.